Lamroth Hakol · Iom Kipur 5780
E-mail: lamroth@lamroth.org
Tel: 4795-0385